Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động về quyền, nghĩa vụ

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, trách nhiệm và ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ cần lao. Tranh chấp cần lao bao gồm tranh chấp lao động cá nhân chủ nghĩa giữa người cần lao với người dùng cần lao và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể cần lao với người dùng cần lao.

1. Thẩm quyền giải quyết
 
– Hòa giải viên lao động
 
– Tòa án quần chúng
 
2. Trình tự, thủ tục giải quyết
 
Bước 1:
 
– chuẩn y thủ tục giải quyết tranh chấp lao động của hòa giải viên cần lao trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp cần lao sau đây không bức phải qua thủ tục hòa giải:
 
+) Về xử lý kỷ luật cần lao theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bên bị phương chấm dứt hiệp đồng cần lao;
 
+) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi kết thúc giao kèo lao động;
 
+) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng cần lao;
 
+) Về bảo hiểm từng lớp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tầng lớp, về bảo hiểm y tế theo quy định của luật pháp về bảo hiểm y tế;
 
+) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người cần lao đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 
– Trong hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải chấm dứt việc hòa giải.
 
– Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham dự phiên họp hoà giải.
 
– Hoà giải viên cần lao có bổn phận chỉ dẫn các bên thương thuyết. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.
 
– Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên coi xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.
 
– Trường hợp hai bên không ưng phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu hội tụ lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.
 
– Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.
 
– Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong vận hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.
 
Bước 2: Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hành các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết vận hạn giải quyết mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.
 
3. Thời hiệu đề nghị giải quyết
 
– Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên cần lao thực hành hòa giải tranh chấp cần lao cá nhân là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi. hợp pháp của mình bị vi phạm.
 
– Thời hiệu yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân chủ nghĩa là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Từ khóa bài viết:

dau tu dinh cu my| dau tu dinh cu chau au|